Pulse van Europa – Wat staat er op het spel?

Europa mag niet mislukken

Als de mensen, voor wie Europa van waarde is, of de mensen die voordeel hebben bij Europa, niet in beweging komen en niet gaan stemmen, dan zou dat het wel eens het einde kunnen betekenen van de Europese Unie. De komende verkiezingen in Nederland, Frankrijk en Duitsland zijn van wezenlijk belang. Het voortbestaan van Europa staat op het spel staat.

  1. De vrede staat op het spel
 De Europese Unie was en is in de eerste plaats een bondgenootschap dat de vrede bewaart. Wie in vrede wil leven, moet zich sterk maken voor Europa.
  2. Wij zijn verantwoordelijk
 Iedereen is medeverantwoordelijk voor het falen of het succes van onze toekomst. Niemand kan zijn ogen daarvoor sluiten. Het is gevaarlijk om er vanuit te gaan dat alles van zelf goed blijft gaan. Iedereen die passief toekijkt versterkt de anti-Europese krachten. Europa kan nu alle ondersteuning gebruiken. Alle geledingen van de samenleving hebben de plicht zich te verzetten tegen destructieve, op het verleden gerichte, tendensen. Europa mag zich niet laten verdelen.
  3. Sta op en stem 
Laten we de Europese gedachte weer zichtbaar en hoorbaar maken. Stem op Europa-vriendelijke partijen. Wij zijn ervan overtuigd dat het aantal mensen dat positief staat tegenover de Europese gedachte veel groter is dan het aantal tegenstanders. We moeten ons duidelijker laten horen en meer zichtbaar zijn. Wij willen de zwijgende meerderheid wakker schudden.
  4. Mensenrechten en de rechtsstaat zijn onaantastbaar Individuele vrijheid, rechtvaardigheid en de rechtsstaat moeten in heel Europa worden bewaakt. De huidige rechten moeten voor nu en in de toekomst in stand worden gehouden. Onafhankelijke rechtbanken moeten hun controlerende functie kunnen blijven uitoefenen. De landen mogen alleen handelen op basis van rechtmatig uitgevaardigde wetten. De persvrijheid is in sommige delen van Europa al beperkt. Dit vraagt om een tegengeluid.
  5. Fundamentele vrijheid binnen Europa is niet onderhandelbaar
 Vrij verkeer van personen, goederen, kapitaal en diensten (fundamentele Europese vrijheden) zijn historische verworvenheden, die van aparte landen een gemeenschap hebben gemaakt. Zij zorgen voor individuele vrijheid en welvaart. Een inperking van de fundamentele vrijheden heeft dramatische economische en persoonlijke gevolgen. Alleen het totale pakket van fundamentele vrijheden garandeert een evenwichtige verbinding van rechten en plichten in de toekomst. Aparte regelingen en uitzonderingen leiden tot een uitholling van de Europese gemeenschap.
  6. Hervormingen zijn noodzakelijk Europa moet behouden blijven opdat het verbeterd kan worden. De Europese gedachte moet weer begrijpelijk worden gemaakt en de mensen aanspreken. Dat moet van onder naar boven worden opgepakt. Europa moet weer aangenaam voelen. Wie Europa verlaat kan niet meebouwen.
  7. Neem wantrouwen serieus
 De Europese Unie is geen doel op zich. De taak van de EU is om oplossingen te vinden voor kwesties die voor de burgers echt belangrijk zijn. De focus moet liggen op de wezenlijke uitdagingen van deze tijd. Twijfels over de Europese Unie moeten worden gehoord en aan de oplossingen moet worden gewerkt. Op die manier kan twijfel worden omgezet in vertrouwen.
  8. Diversiteit en gezamenlijke kwaliteiten
 De diversiteit binnen Europa is indrukwekkend. Het Europese programma moet zich richten op het behoud van de verschillende regionale en nationale identiteiten. Tegelijkertijd is er heel veel dat ons Europeanen verenigt. Diversiteit en overeenstemming zijn geen tegenstellingen. Niemand hoeft te kiezen tussen een regionale, nationale of Europese identiteit.
  9. We kunnen en moeten allemaal meedoen ‘Pulse van Europa’ is een initiatief van verontruste burgers voor de instandhouding van Europa en staat los van enige politieke voorkeur of religie. Iedereen die de Europese gedachte een warm hart toedraagt kan meedoen. De Europese hartslag moet nieuw leven worden ingeblazen en opnieuw worden gevoeld door iedereen.

Laat ons de hartslag van Europa zijn!